Werken met niet-Westerse patiënten

Het vertrouwen winnen en professioneel werken met patiënten uit niet westerse culturen
De geneeskunde, psychologie en psychiatrie worden steeds meer evidence based en vertaald in behandelprotocollen en richtlijnen. Daarnaast raken patiënten steeds beter geïnformeerd en worden mondiger. Shared decision making is het huidige devies. Een individuele patiënt vraagt evenwel niet om een ‘geprotocolleerde behandeling’, maar om ‘zorg op maat’, dat wil zeggen zorg die is afgestemd op zijn of haar persoonlijke omstandigheden, normen en waarden. ‘Zorg op maat’ leveren vraagt dus meer dan het simpelweg volgen van een richtlijn of protocol, zeker bij patiënten uit andere culturen. Schiet men daarin tekort dan is therapie-ontrouw en non compliance vaak het resultaat.

In deze workshop wordt een theoretisch referentiekader geboden aan de hand waarvan de deelnemer leert om op een systematische wijze te onderzoeken waar de schoen wringt, wanneer het contact met of de behandeling van migranten stagneert en welke competenties nodig zijn om het proces vlot te trekken. Globaal worden twee categorieën moeilijkheden onderscheiden: relationele en professionele. De relationele problemen betreffen het aangaan en onderhouden van een (werk)relatie met mensen uit een andere cultuur. Een goede werkrelatie is een basisvoorwaarde voor elke (geneeskundige) interventie. Ander verbaal en non-verbaal ziektegedrag, hulpzoekgedrag en andere verklaringsmodellen kunnen leiden tot professionele problemen in de diagnostiek, behandeling en begeleiding. Hoe deze cultuurkloof kan worden overbrugd, wordt geïllustreerd vanuit het psychiatrische referentiekader. Het geheel wordt geïllustreerd met casussen uit de praktijk. De deelnemers worden expliciet uitgenodigd ook eigen casuïstiek in te brengen.

Datum
12 april 2019

Docent
prof. dr. F.A.M. Kortmann

Kosten
€ 320,- (inclusief het boek ‘Kortmann, F.E.M. (2016). Culturele competenties in psychiatrie en psychologie, Theorie en praktijk. Assen: Van Gorcum’, koffie/thee en lunch)

Doelgroep
(Eerstelijns-)psychologen, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, psychotherapeuten, bedrijfs- en verzekeringsartsen, psychiaters en maatschappelijk werkers.

Accreditatie
wordt aangevraagd bij:

  • AbSg (eerder toegekend voor: 6 punten)
  • FGzPt (eerder: 6 punten)
  • NIP (eerder: 3 punten behandeling en 3 punten diagnostiek)
  • NVvP (eerder: 6 punten)
  • Registerplein (eerder: 4,35 punten)
  • V&V (eerder: 6 punten scholing GGz en scholing SPV)
  • NVvA