Behandeling van somatisch onverklaarde lichamelijke klachten (SOLK) bij kinderen

Net zoals volwassenen hebben ook kinderen te maken met onaangename lichamelijke gevoelens. Het kan gaan om een scala aan klachten als bijvoorbeeld hoofdpijn, buikpijn, misselijkheid en benauwdheid. Deze lichamelijke nare gevoelens komen vaak voor wanneer een kind een ziekte heeft, maar ook als een kind stress ervaart. Meestal gaan deze klachten snel over. Als de klachten blijven bestaan en het kind daardoor beperkt wordt in zijn dagelijkse doen en laten, worden ze een probleem. In de DSM-5 wordt dit geduid als een somatisch-symptoomstoornis of een hieraan verwante stoornis. In de medische literatuur beschrijven artsen dat hen een heart-sink gevoel overkomt als zij deze patiënten in hun spreekkamer zien, ook psychologen voelen zich vaak ontredderd en denken snel in termen van weerstand bij het systeem als zij met deze kinderen geconfronteerd worden. Dit is jammer en bovendien niet nodig; deze klachten horen bij ons vakgebied en zijn over het algemeen goed te behandelen. Deze workshop geeft de cursist handvatten om tot een positief behandelresultaat bij deze kinderen en hun ouders te komen. Aan het einde van de dag is de cursist geïnspireerd en gaat hij de uitdaging van de behandeling aan. Leidraad voor de workshop is de protocollaire behandeling van deze stoornissen zoals beschreven door mw. dr. E. Moens en mw. prof. dr. C. Braet.

De volgende thema’s komen aan de orde:

 • Modellen als uitgangspunt voor het begrijpen van pijn en lichamelijke klachten
 • Onderscheid tussen kortdurende en langdurig bestaande klachten
 • Werken aan oorzaken of gevolgen?
 • Therapeutisch omgaan met lichamelijke attributies
 • Assessment: het belang van vragenlijsten en gedragsanalyses
 • Concretiseren en expliciteren van het doel van de behandeling
 • Het kind andere copingsmogelijkheden ten aanzien van de klacht aanleren: relaxatie, hypnose, verbeeldingsoefeningen en mindfulness
 • Kind en ouders probleemoplossingstechnieken aanleren

Datum

11 juni 2018

Docent

mw. drs. C.E. Franken

Kosten

€ 315,- (inclusief syllabus, koffie/thee en lunch)

Doelgroep

Kinder- en jeugdartsen, (Gz-)psychologen, pedagogen, orthopedagogen, kinder- en jeugd-psychotherapeuten, maatschappelijk werkers in de jeugdzorg en werkzaam op scholen

Accreditatie

is toegekend door:

 • FGzPt (6 punten)
 • VSR (6 punten)
 • NVK (5 punten)
 • NIP K&J/NVO (1 punt diagnostiek, 1,5 punt behandeling, 0,5 punt overige literatuur, 6 punten herregistratie)

is aangevraagd bij:

 • SRVB

wordt aangevraagd bij:

 • SKJ (eerder: 2 punten)