Workshop 1: Mindful parenting – voor externaliserende én internaliserende klachten inzetbaar?
Mw. prof. dr. Susan Bögels

Mindful Parenting is een mindfulness-gebaseerd gestructureerde groepstraining ontwikkeld voor de GGZ, voor ouders van kinderen met psychopathologie, en ouders die zelf psychopathologie hebben die met de opvoeding interfereren. Centraal in het programma is het bewust worden van ouderlijke stress, waardoor ouders “overreageren”, in een zogenaamde fight or flight reactie terechtkomen, en dan door mediteren de stress leren reguleren. In deze workshop staan we stil bij de overeenkomsten en verschillen in ouderlijk overreageren op kinderen met externaliserende versus internaliserende klachten, en in verschillen in ouderlijk overreageren wanneer zij zelf externaliserende of internaliserende klachten hebben. We oefenen met het toepassen van de principes van Mindful Parenting bij zowel externaliserend als internaliserend probleemgedrag. We nemen ook het onderzoek door van de effecten van Mindful Parenting bij beide klachtgroepen.

 

Workshop 2: Emotieregulatie – voor externaliserende én internaliserende klachten inzetbaar?
Mw. Taaike Debeuf, MSc., mw. Elisa Boelens, MSc., mw. Brenda Volkaert, MSc.

Prevalentiecijfers van internaliserende en externaliserende problemen bij kinderen en adolescenten stijgen ieder jaar. Meer en meer kinderen en adolescenten vinden hiervoor de weg naar professionele hulpverlening. Echter, de effectiviteit van bestaande zorgprogramma’s blijkt vaak, op lange termijn, onvoldoende. Een mogelijke verklaring kan gevonden worden in het beperkt inzetten op transdiagnostische mechanismen binnen zowel internaliserende als externaliserende problematieken. Een dergelijk transdiagnostisch mechanisme is emotieregulatie, gedefinieerd door Gross (1998) als “intrinsieke en excentrieke processen waarmee individuen een invloed uitoefenen op welke emoties ze ervaren, wanneer ze deze ervaren en hoe ze deze uitdrukken”.

Binnen deze workshop wordt een transdiagnostisch behandelprogramma voor het aanleren van emotieregulatievaardigheden, EuREKA, voorgesteld. EuREKA is een acronym voor ‘Emotieregulatietraining bij kinderen en adolescenten’. De EuREKA-training is gebaseerd op de emotieregulatietraining die Matthias Berking opstelde voor volwassenen. Binnen de workshop komt zowel de structuur van het protocol als de inhoud van de sessies aan bod. Hierbij zal stilgestaan worden bij de verschillende competenties en vaardigheden die aan de kinderen en jongeren aangeleerd worden doorheen de training.

 

Workshop 3: 4 protocollen voor behandeling van ADHD – welk protocol gebruik je wanneer?
Mw. prof. dr. Saskia van der Oord

In deze workshop worden concreet (casussen/ voorbeelden) besproken welke behandelingen bij kinderen en jongeren met ADHD op evidentie zijn gebaseerd, welke overwegingen belangrijk zijn bij de keuze van behandeling, en wat factoren zijn (welke scholing, welke inhoud, motivatie etc.) die in acht genomen dienen te worden als die behandelingen daadwerkelijk uitgevoerd worden.

 

Workshop 4: 3 protocollen voor behandeling van depressie – welk protocol gebruik je wanneer?
Prof. dr. Guy Bosmans

De keuze voor Attachment-based Family Therapy bij de behandeling van depressieve en suicidale adolescenten.

 

Workshop 5: Aangepaste protocollen bij angst: One session treatment – kan het in een sessie?
Mw. Anke Klein, PhD & Mw. Annelieke Hagen, MSc.

Deze workshop gaat over een kortdurende intensieve behandeling voor kinderen met een specifieke fobie. Deze behandeling wordt ook wel de ‘een-sessiebehandeling’ of ‘One-Session Treatment’ genoemd. De deelnemers maken in deze workshop kennis met deze behandeling, met het protocol, en oefenen aan de hand van casussen. Tijdens de workshop is ook ruimte om vragen te stellen of korte, eigen ingebrachte, casussen te bespreken.

 

Workshop 6: Modulaire behandeling van angst – welke modules gebruiken bij wie?
Mw. dr. Bonny van Steensel

Angststoornissen bij kinderen komen vaak voor. Gelukkig zijn deze doorgaans goed te behandelen. Denken + Doen = Durven (DDD) is een effectief cognitief gedragstherapeutisch protocol voor de behandeling van angststoornissen bij kinderen. In 2015 ontvingen we een ZonMw subsidie voor onderzoek naar werkzame elementen in de angstbehandeling voor kinderen en jongeren. Een nieuwe versie van DDD werd destijds ontwikkeld waarbij we gebruikt maakten van een modulaire aanpak. We onderzochten vervolgens of deze nieuwe versie effectief was en welke elementen het meest gebruikt werden. Onder andere werd de vraag gesteld: welke modules (cognities, mindfulness, coping, exposure, experimenten) worden ingezet bij welke type angststoornissen (bijv. sociale angststoornis, specifieke fobie, gegeneraliseerde angststoornis)? In de voordracht wordt ingegaan op zowel de nieuwe versie van DDD als de resultaten van het onderzoek.