Vervolgopleiding Cognitieve Gedragstherapie K&J 5, startdatum 9 april 2019

De 100-urige Vervolgcursus Kind en Jeugd richt zich op de toepassing van cognitieve en gedragsmatige interventies binnen specifieke ontwikkelingsfasen.
Zowel in de ontwikkeling van het jonge kind als in die van de adolescent vinden belangrijke, unieke veranderingen in de hersenontwikkeling plaats. In beide levensfasen speelt de omgeving een grote rol: de gevoeligheid voor de context is groot. Jonge kinderen zijn volledig afhankelijk van hun ouders (belangrijkste verzorgers) en adolescenten wordt gekenmerkt door een grote behoefte aan contact met de peergroup. Wanneer dat contact met de omgeving onvoldoende is, is dat nadelig voor de ontwikkeling van jeugdigen in beide leeftijdsfases. Psychische problemen in deze leeftijdsfases kunnen zowel vanuit kind-factoren als vanuit de omgevingsfactoren zoals de interactie met het gezin worden begrepen. De ‘relatief rustige’ latentiefase kenmerkt zich door de toegenomen cognitieve en verbaal-theoretische mogelijkheden. In behandelingen speelt de moderne cognitieve gedragstherapie hierop in.
In deze vervolgcursus wordt geoefend met diverse cognitief-gedragstherapeutische behandelingen waarbij het ontwikkelingsperspectief en de implicaties daarvan voor de toepassing cogitief gedragstherapeutische interventies krijgt specifieke aandacht
Het gedragstherapeutische proces zal als een rode draad door de cursus lopen. De cursus is geordend in aandachtsgebieden die corresponderen met de ontwikkelingsfasen. De cognitief-gedragstherapeutische behandelingen voor regulatieproblemen van de vroege kindertijd komen aan de orde, maar ook behandeling van slaap- en voedingsstoornissen, gehechtheid en trauma in de vroege kinderleeftijd staan op het programma. De tweede module is gericht de toepassing van cognitieve technieken in de latentie fase. De behandelingen van stemmingsstoornissen, angststoornissen, PTSS, impulscontrolestoornissen/emotieregulatiestoornissen en (beginnende ontwikkeling van) persoonlijkheidspathologie komen aan de orde met specifieke aandacht voor de behoefte aan autonomie van jeugdigen in de adolescentie-fase.
Uit onderzoek is naar voren gekomen dat een protocollaire behandeling in veel gevallen uit het oogpunt van efficiëntie en effectiviteit de voorkeur verdient boven een behandeling op maat. Maar niet alle patiënten herstellen voldoende met behulp van protocollaire behandeling: er kunnen complicaties optreden in de behandeling en soms is er voor een bepaalde leeftijd nog geen wetenschappelijk gefundeerde protocollaire behandeling voorhanden. Daarom zal er naast aandacht voor de training van interventies ook aandacht zijn voor casusconceptualisatie en geïndividualiseerde gedragstherapeutische diagnostiek.
Een kleine blik op de vragen die aan de orde komen in deze cursus: Hoe kunnen en durven we tijd nemen binnen de huidige ontwikkelingen in de Jeugd- GGZ om een goede casusconceptualisatie te maken? Kan je ook cognitief gedragstherapeutische behandeling bieden aan ‘moeilijke’ jongeren, of aan zeer jonge kinderen waarvoor nog maar weinig protocollaire behandelingen zijn? Hoe kunnen we commitment met een jongere en met zijn systeem verkrijgen ten aanzien van de probleemformulering, het te behandelen probleem en de te volgen behandeling Op welke manier kan de continuïteit binnen de Geestelijke Gezondheidszorg worden bewaakt en kan worden samengewerkt met overige instanties o.a. wanneer een jongere de volwassen leeftijd heeft bereikt of wanneer ouders van jonge kinderen zelf in behandeling zijn?
De cursusonderdelen zijn praktijkgericht, er wordt veel gewerkt met rollenspelen en oefeningen. De cursisten leren zowel de technieken (vaardigheden) toe te passen als ook een goede therapeutische attitude, interactie en relatie te hanteren, zowel met het kind/de jeugdige als met de ouders. Er wordt van de cursisten verwacht dat zij opdrachten kunnen uitvoeren in hun eigen klinische praktijk en daarover kunnen rapporteren (casuïstiek inbreng) tijdens de cursusbijeenkomsten. Ook wordt van de cursisten verwacht dat zij beschikken over opname materiaal (Videocamera of Ipad) om behandelingen te kunnen opnemen en daarvan geselecteerde fragmenten te kunnen gebruiken voor het onderwijs.
Het niveau van de training is conform de fase waarin de cursisten zich bevinden in hun ontwikkeling tot gedragstherapeut; namelijk op het niveau van een vervolgcursus. Dat betekent dat zowel de taxatievaardigheden als de interventievaardigheden worden geleerd/getraind en worden beoordeeld op vervolgniveau.

Voor het annuleren van inschrijvingen voor de basis- en vervolgopleiding Cognitieve Gedragstherapie K&J zijn de voorwaarden als volgt:

Bij annulering is restitutie van het inschrijfgeld minus administratiekosten alleen mogelijk als wij 8 weken vóór aanvang van de opleiding uw schriftelijke annulering hebben ontvangen. Voor annulering tussen 8 en 4 weken geldt een restitutie van 50% minus administratiekosten. Is de periode korter dan 4 weken, dan kan geen restitutie meer plaatsvinden. De administratiekosten bedragen in alle gevallen € 60,-.

Cure & Care Development behoudt zich het recht voor een workshop of opleiding te annuleren bij onvoldoende belangstelling en het programma en/of de locatie te wijzigen als de omstandigheden dit vereisen. Mocht dit het geval zijn, dan ontvangt u hierover 14 dagen vóór aanvang van de activiteit schriftelijk bericht. In die situatie zijn er uiteraard geen kosten voor u aan verbonden.

Opzet
De vervolgcursus omvat 15 bijeenkomsten; 100 contacturen en 300 werkuren.
Maximaal 14 deelnemers per cursus met 1 docent.

Vervolgcursus 5
9 en 16 april
7 en 21 mei
4 en 18 juni
2  en 9 juli
3, 17 en 24 september
1, 15  en 29 oktober
5 november

reservedatum 12 november

Docent
mw. drs. E.M. van Dijk

Kosten
€ 3.745,- (inclusief cursusmap, koffie/thee en lunches, exclusief boeken)

Doelgroep
Cursisten die de basiscursus met goed gevolg hebben afgerond.

Accreditatie
wordt aangevraagd bij:

  • FGzPt (eerder 70 punten)
  • VGCt (eerder toegekend voor: 100 punten)
  • NIP K&J/NVO (eerder: 20 punten diagnostiek, 75 punten behandeling, 5 punten overig, 100 punten herregistratie en 18 punten literatuurstudie)
  • NIP (behandeling 113 punten, diagnostiek 30 punten, overig 7 punten)