Vervolgopleiding Cognitieve Gedragstherapie 44, startdatum 6 februari 2019

Filosofie en doelstelling
Uit onderzoek is onmiskenbaar naar voren gekomen dat een protocollaire behandeling in veel gevallen uit het oogpunt van efficiëntie en effectiviteit de voorkeur verdient boven een behandeling op maat. Tegelijkertijd is duidelijk dat (lang) niet alle patiënten (voldoende) opknappen van een protocollaire behandeling, dat er soms complicaties optreden in de behandeling en dat er (nog) niet voor alle stoornissen een wetenschappelijk gefundeerde protocollaire behandeling voorhanden is. Kennis en kunde op het gebied van probleemtaxatie en het ontwerpen van een geïndividualiseerd behandelplan blijft voorlopig dan ook noodzakelijk in de (cognitief gedragstherapeutische) praktijk. Deze cursus heeft daarom als uitgangspunt dat protocollaire behandelingen en behandelingen op maat elkaar niet uitsluiten, maar juist kunnen en moeten aanvullen. Dat is de rode draad van deze cursus. Cursisten leren de vaardigheden die nodig zijn om een protocollaire behandeling adequaat uit voeren en om in voorkomende gevallen het behandelplan zodanig te kunnen aanpassen en een (deel)behandeling op maat te kunnen ontwerpen en uitvoeren. De nadruk in de cursus ligt uitdrukkelijk meer op training van vaardigheden dan op discussie en passieve kennisoverdracht.

Het niveau van de training is conform de fase waarin de cursisten zich bevinden in hun ontwikkeling tot gedragstherapeut; namelijk op het niveau van een vervolgcursus. Dat betekent dat zowel de taxatievaardigheden als de interventievaardigheden worden geleerd/getraind en worden beoordeeld op vervolgniveau.

Voor het annuleren van inschrijvingen voor de basis- en vervolgopleiding Cognitieve Gedragstherapie zijn de voorwaarden als volgt:

Bij annulering is restitutie van het inschrijfgeld minus administratiekosten alleen mogelijk als wij 8 weken vóór aanvang van de opleiding uw schriftelijke annulering hebben ontvangen. Voor annulering tussen 8 en 4 weken geldt een restitutie van 50% minus administratiekosten. Is de periode korter dan 4 weken, dan kan geen restitutie meer plaatsvinden. De administratiekosten bedragen in alle gevallen € 60,-.

Cure & Care Development behoudt zich het recht voor een workshop of opleiding te annuleren bij onvoldoende belangstelling en het programma en/of de locatie te wijzigen als de omstandigheden dit vereisen. Mocht dit het geval zijn, dan ontvangt u hierover 14 dagen vóór aanvang van de activiteit schriftelijk bericht. In die situatie zijn er uiteraard geen kosten voor u aan verbonden.

Opzet
De vervolgcursus omvat 15 bijeenkomsten; 100 contacturen en 350 werkuren.
Maximaal 14 deelnemers per cursus met 1 docent.

Data cursus 44
6 februari
13, 20 en 27 maart
3, 10, 17 en 24 april
1, 8, 15 en 29 mei
5, 12 en 19 juni

Opleidingsdag is een woensdag

Docent
drs. Erik ten Broeke

Kosten
€ 3.745,00 (exclusief boeken, inclusief cursusmap, koffie/thee en lunches)

Accreditatie
is toegekend door:

  • NIP (150 punten)
  • VGCt (100 punten)

wordt aangevraagd:

  • FGzPt (eerder: 43 punten bij- en nascholing)

Doelgroep
Cursisten die de basiscursus met goed gevolg hebben afgerond.