Basisopleiding EMDR bij Kinderen en Jeugd 3, startdatum 22 januari 2019

Filosofie en doelstelling van de opleiding
De basistraining EMDR K&J is bedoeld voor psychologen, pedagogen, psychotherapeuten en psychiaters die werkzaam zijn in het kinder- en jeugdveld of met verstandelijk beperkten werken. Deze basisopleiding is gericht op het leren toepassen van EMDR bij ongecompliceerde PTSS en andere aan trauma gerelateerde klachten. De eerste twee opleidingsdagen vinden opeenvolgend plaats en zijn gericht op het aanleren van het basisprotocol. Daarna volgen nog drie dagen om de toepassing bij kinderen en adolescenten aan te leren. Daarvoor zijn aanpassingen in het EMDR protocol nodig. Het werken met deze doelgroep vereist specifieke vaardigheden zoals het hanteren van de interactie ouder/verzorger-kind. De opleiding kent een stapsgewijze opbouw waarbij gebruik wordt gemaakt van korte theoretische inleidingen, instructies, dvd-demonstraties en praktische oefeningen. Deze EMDR basisopleiding is erkend door de Vereniging EMDR Nederland en door EMDR Europe.

Aan het eind van de cursus beheerst u het EMDR basisprotocol (zowel de geest als de letter) en past u het ook regelmatig toe bij niet al te gecompliceerde casuïstiek.

Opzet van de opleiding
U dient het ‘Handboek EMDR: een geprotocolleerde behandelmethode voor de gevolgen van psychotrauma’ vooraf te bestuderen. Op dag 4 zal er een kennistoets worden afgenomen over de bestudeerde stof. Hierdoor bent u bij aanvang van de cursus reeds bekend met de theorie en kan er veel tijd worden besteed aan het oefenen en aan de fijne kneepjes van het vak. Bij het oefenen met het protocol in tweetallen wordt gebruik gemaakt van min of meer emotioneel beladen herinneringen van de deelnemers. De training bestaat uit 11 dagdelen en heeft een stapsgewijze opbouw waarbij gebruik gemaakt wordt van theoretische inleidingen, video demonstraties, semi plenaire oefeningen en oefeningen in kleine groepjes om EMDR te leren toepassen. De laatste drie dagen zijn toegespitst op de toepassing bij kinderen en adolescenten. Ook hier wordt de theorie geïllustreerd aan de hand van videodemonstraties.
Tijdens de vierde en vijfde dag is er ruimte om stil te staan bij vragen naar aanleiding van de ervaringen met EMDR in de praktijk. Er wordt met name aandacht besteed aan het plenair bekijken en bespreken van door de deelnemers gemaakte (en geselecteerde) filmfragmenten van EMDR-zittingen.
Een cursus omvat 5 bijeenkomsten, de eerste cursusdag start om 09.30 uur en eindigt om 19.30 uur. Dag 2 en 3 starten om 09.30 uur en duren tot 17.00 uur en dag 4 en 5 starten om 10.00 uur en duren tot 17.00 uur. Maximaal 24 deelnemers per cursus (bij meer dan 12 tot maximaal 24 deelnemers worden de eerste en tweede cursusdag door de hoofddocent en een EMDR supervisor verzorgd).

EMDR basis K&J 3
22 en 23 januari, 19 februari, 22 maart en 18 april 2019

Docenten
mw. drs. I.M.J. Spierts & EMDR supervisor

Kosten
€ 1.285,- (inclusief het boek: ‘Jongh, A. de & Broeke, E. ten (2013). Handboek EMDR: een geprotocolleerde behandelmethode voor de gevolgen van psychotrauma. Amsterdam: Pearson’, syllabus, koffie/thee, lunches en een warme maaltijd op dag 1)

Doelgroep
De basistraining EMDR K&J is bedoeld voor psychologen, pedagogen, psychotherapeuten en psychiaters die werkzaam zijn in het kinder- en jeugdveld of met verstandelijk beperkten werken. Zie verder in onderstaand schema.

Accreditatie
Erkend door de Vereniging EMDR Nederland (VEN) en koepelorganisatie EMDR Europe

is toegekend door:

  • FGzPt (34 punten)
  • VGCt (32 punten)
  • NVvP (30 punten)
  • NIP (32 punten)

wordt aangevraagd bij:

  • NIP K&J/NVO (eerder: 32 punten herregistratie, 15 punten behandeling en 1 punt diagnostiek

N.B. Voor het verkrijgen van het certificaat is 100% aanwezigheid verplicht.

Toelating

1. Opleiding
beschikken over een academische vooropleiding als psycholoog, pedagoog, geestelijk gezondheidskundige of arts, aangevuld met één van de volgende kwalificaties:

  • een BIG-registratie als gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut of psychiater, dan wel ten minste één jaar in opleiding zijnde tot één van deze registraties;
  • registratie als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, Orthopedagoog Generalist NVO, Postmaster Orthopedagoog/Psycholoog SKJ, dan wel ten minste één jaar in opleiding zijnde tot één van deze registraties, of in het geval van een route op basis van ‘sprokkelen’ minimaal 50% (=240) van de studiepunten;
  • registratie als Cognitief Gedragstherapeut VGCt® in opleiding (aspirant lid), of Cognitief Gedragstherapeut VGCt® (gewoon lid);
  • registratie systeemtherapeut (LID ST) bij de NVRG;
  • een opleiding die naar het oordeel van de opleidingscommissie gelijkwaardig is aan deze kwalificaties.

2. Werkervaring
ten minste 16 uur per week werkzaam zijn in de geestelijke gezondheidszorg, of een daaraan naar het oordeel van de opleidingscommissie gelijk te stellen setting, waarvan ten minste 12 uur in de patiëntenzorg met de leeftijdsgroep van de gekozen differentiatie.

Zowel aan toelatingseis 1 als aan 2 moet worden voldaan voor deelname aan de basiscursus EMDR