Basisopleiding Cognitieve Gedragstherapie 43, startdatum 8 maart 2019

Uitgangspunten van de basiscursus
Er wordt vanuit gegaan dat binnen cognitieve gedragstherapie twee belangrijke richtingen zijn te onderscheiden: die waarin de ‘individuele case benadering’ centraal staat en die waarin bij voorkeur effectief gebleken standaardbehandelingen worden toegepast. De eerste is nogal theoretisch georiënteerd (‘theory-based’) en zoekt aansluiting bij een experimenteel-psychologisch en leerpsychologisch kader. De tweede is betrekkelijk a-theoretisch en vooral praktisch/empirisch van aard (‘evidence-based’) en zoekt inspiratie in vergelijkende effectstudies. In de filosofie van de basiscursus is de toekomst van de cognitieve gedragstherapie, en in feite die van de psychotherapie, er in gelegen om beide benaderingen met elkaar te integreren.
In de cursus worden de cursisten daarom vertrouwd gemaakt met beide richtingen. Ze leren enerzijds de individuele theoretisch geïnspireerde zoekschema’s toepassen die bekend staan als functie- en betekenisanalyse en als gedachterapporten maar ze maken ook alvast, deels impliciet, enigszins kennis met enkele gestandaardiseerde en op specifieke klachten gerichte interventies binnen cognitieve gedragstherapie. Het is echter voorbehouden aan de beoogde vervolgcursus om het zwaartepunt op zulke standaardprogramma’s te leggen.
De gedachte achter dit ‘tweesporen beleid’ is, dat de huidige standaardbehandelingen nog niet trefzeker genoeg zijn om deze automatisch toe te passen zodra aan de betreffende DSM-diagnose is voldaan, terwijl de geïndividualiseerde benadering het risico inhoudt dat de therapeut te zeer in beslag wordt genomen door allerlei theoretische bespiegelingen waardoor de slagvaardigheid om te interveniëren te zeer verloren gaat. Kennis van beide richtingen lijkt een voorwaarde te zijn om de voordelen van beide benaderingen te kunnen optimaliseren en de risico’s ervan te kunnen minimaliseren.

Doelstellingen van de basiscursus

De cursisten worden geacht aan het eind van de Basiscursus voldoende thuis te zijn in het toepassen van het cognitief gedragstherapeutisch proces en voldoende kennis te hebben van een aantal basale cognitief-gedragstherapeutische methodes om, onder supervisie, op verantwoorde wijze eenvoudige cognitieve gedragstherapieën te kunnen uitvoeren. Concreet leren zij de verschillende fases in het cognitief gedragstherapeutisch proces toe te passen en maken zij ook kennis met het belang van de therapeutische attitude en de kwaliteit van de therapeutische relatie.

Opzet van de basiscursus
De basiscursus volgt in grote lijnen het cognitief gedragstherapeutisch proces. De eerste bijeenkomst behelst een plaatsbepaling van de psychotherapie binnen het veld van de geestelijke gezondheidszorg, van de cognitieve gedragstherapie binnen het veld van de psychotherapie en van de in deze basiscursus gebezigde opvatting over cognitieve gedragstherapie binnen het veld van de cognitieve gedragstherapie.
Daarna wordt een aantal zittingen besteed aan de taxatiefase, zowel in praktische zin als in de theoretische wetenschappelijke achtergronden daarvan. Daarna volgen enkele bijeenkomsten over de bespreking van het behandelplan en registraties. Dan volgt een aantal zittingen over interventies en tenslotte wordt kort stilgestaan bij evaluatie en afsluiting van behandelingen en bij de therapeutische setting.

Voor het annuleren van inschrijvingen voor de basis- en vervolgopleiding Cognitieve Gedragstherapie zijn de voorwaarden als volgt:
Bij annulering is restitutie van het inschrijfgeld minus administratiekosten alleen mogelijk als wij 8 weken vóór aanvang van de opleiding uw schriftelijke annulering hebben ontvangen. Voor annulering tussen 8 en 4 weken geldt een restitutie van 50% minus administratiekosten. Is de periode korter dan 4 weken, dan kan geen restitutie meer plaatsvinden. De administratiekosten bedragen in alle gevallen € 60,-.

Cure & Care Development behoudt zich het recht voor een workshop of opleiding te annuleren bij onvoldoende belangstelling en het programma en/of de locatie te wijzigen als de omstandigheden dit vereisen. Mocht dit het geval zijn, dan ontvangt u hierover 14 dagen vóór aanvang van de activiteit schriftelijk bericht. In die situatie zijn er uiteraard geen kosten voor u aan verbonden.

Opzet
De basiscursus omvat 15 bijeenkomsten; 100 contacturen en 350 werkuren.
Maximaal 14 deelnemers per cursus met 1 docent.

Data cursus 43
8, 22 en 29 maart
5, 12, 19 en 26 april
10 en 17 mei
7, 14 en 21 juni
5 en 12 juli
6 september

De opleidingsdag is een vrijdag

Docent
drs. S. Meijer

Tijden
09.30 uur tot 16.45 uur

Kosten
€ 3.745,- (inclusief gratis het lidmaatschap belangstellend basiscursist dat loopt vanaf een maand voor aanvang van de cursus en gedurende de maanden waarin de cursus plaatsvindt, cursusmap, koffie/thee en lunches, exclusief boeken)

Accreditatie
is geaccrediteerd door:
• VGCt (100 punten)
• NIP AO(75 punten)
• FGzPt (30 punten)
• NIP (150 punten)

Doelgroep
Personen met een Masteropleiding Sociale Wetenschappen of Geneeskunde (Psychiatrie).