Basiscursus Schematherapie 25, startdatum 9 mei 2019

Schematherapie is een integratieve therapie waarin methoden en technieken uit de interpersoonlijke, experiëntiële en psychodynamische therapie geïntegreerd zijn in een theoretisch model gebaseerd op de cognitieve theorie, met als doel persoonlijkheidsproblematiek effectief te kunnen behandelen. Schematherapie is effectief gebleken bij de borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) en veelbelovend bij de behandeling van andere persoonlijkheidsproblematiek. Deze therapie wordt individueel en in groepen toegepast en steeds breder geïmplementeerd. Uitgangspunt is dat wanneer niet aan de basisbehoeften van kinderen wordt voldaan, zij disfunctionele schema’s, copingstijlen en modi kunnen ontwikkelen die een rol spelen bij persoonlijkheidsstoornissen en hardnekkige stemmings- en angststoornissen.

In deze basiscursus maakt u kennis met de schematheorie; er wordt stilgestaan bij wat schema’s, copingstrategieën en modi zijn, hoe deze ontstaan en zich verder ontwikkelen en bestendigen. Persoonlijkheidsstoornissen worden toegelicht vanuit een schematherapie perspectief en indicaties voor schematherapie worden besproken. U leert schema’s, copingstrategieën en modi bij uw cliënten vaststellen en hoe u hierbij de verschillende schemavragenlijsten, copinglijsten en modivragenlijsten en andere methoden zoals diagnostische imaginatie kunt gebruiken. U leert hypothesen te vormen over hoe schema’s, copingstijlen en modi zijn ontstaan vanuit de ontwikkelingsgeschiedenis van de patiënt en deze hypothesen leert u vast te leggen in een casusconceptualisatie. De verschillende fasen in de schematherapie en de behandeltechnieken komen aan de orde. Behandeltechnieken worden gedemonstreerd en geoefend tijdens de cursus. Het accent ligt hierbij op het aanleren van experiëntiële technieken en het hanteren van de therapeutische relatie. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de schema’s van de therapeut en de interactie met de schema’s of modi van de patiënt.

Opzet
De cursus omvat 4 bijeenkomsten van 6,25 uur. Maximaal 18 deelnemers per cursus.

Basiscursus 25
9 en 29 mei, 13 juni en 10 juli 2019

Docenten
Drs. M.S. Peter & mw. drs. N.H.M. Cloosterman

Kosten
€ 1.010,- (inclusief de boeken: ‘Young, Y.E., Klosko, J.S. & Weishaar, M.E. (2005). Schemagerichte therapie: handboek voor therapeuten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum’ en ‘Genderen, H. van, & Arntz, A. (2010). Schematherapie bij borderlinepersoonlijkheidsstoornis. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds’, toegang tot de digitale leeromgeving, koffie/thee en lunches)

Accreditatie
wordt aangevraagd bij:

 • FGzPt (eerder toegekend voor: 24 punten)
 • NIP (eerder: ELP herregistratie 37,5 punten)
 • NVP (eerder: 24 punten)
 • NVvP (eerder: 23 punten nascholing psychiatrie)
 • VGCt (eerder: 25 punten vervolgcursus)

Accreditatie bij de Vereniging voor Schematherapie (25 uur B) wordt conform reglement achteraf aangevraagd.

Doelgroep
Hulpverleners die werken met cliënten met persoonlijkheidsstoornissen en/of hardnekkige stemmings- en angststoornissen.

De Vereniging voor Schematherapie hanteert de volgende toelatingseisen:

 • BIG-registratie als Gz-psycholoog, Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog of Psychiater, dan wel in opleiding zijnde daartoe;
 • Gewoon lidmaatschap van een erkende psychotherapievereniging, dan wel in opleiding zijnde daartoe. Als erkend worden gezien: de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) en alle door de NVP erkende specialistische psychotherapieverenigingen, namelijk de VGCt, NVGP, NPaV, NVPP, NVRG, VKJP en Vereniging Persoonsgerichte experiëntele Psychotherapie;
 • Gewoon lidmaatschap van een Vlaamse psychotherapie vereniging waarvan het gewoon lidmaatschap automatisch recht geeft op het gewoon lidmaatschap van een specialistische psychotherapievereniging, dan wel in opleiding zijnde daarvoor;
 • Registratie als vaktherapeut in het Register Vaktherapeutische Beroepen (RVB).
 • Per cursusgroep mag een beperkt aantal overige HBO-ers en masterpsychologen (niet i.o.) deelnemen, onder de voorwaarden dat:
  • zij in hun werksituatie samenwerken met BIG-geregistreerde Schematherapeuten die als senior of supervisor zijn ingeschreven in het Register Schematherapeut;
  • supervisie en intervisie georganiseerd zijn;
  • zij wat betreft klinische vaardigheden een niveau hebben in het werken met persoonlijkheidsstoornissen en ernstige As I stoornissen, dat voldoende is om de cursus met succes te kunnen volgen.

De hoofddocent beoordeelt vóór de cursus of de HBO-er of masterpsycholoog voldoet aan deze voorwaarden.

Professionals die nog in opleiding zijn tot een BIG-registratie of gewoon lidmaatschap van een NVP-specialistische Psychotherapievereniging kunnen maximaal als ‘junior’ in het Register Schematherapie worden ingeschreven.